Skip to main content

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Håndboldklubben ”Egene” og har hjemsted i Sønderborg Kommune.
 
§ 2
Foreningens formål er, at fremme og varetage interessen for håndbold.
 
§ 3
Som medlem kan optages enhver, som vedkender sig vedstående vedtægter.
 
§ 4
Udmeldelse af foreningen skal ske ved at kontakte klubbens kasserer. Kassereren bevilger udmeldelsen efter at have kontrolleret, at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance, og overdrager samtidig spillercertifikat til medlemmet.
 
§ 5
Hvis et medlem har stået i restance i 1 måned, skal kassereren opfordre vedkommende til at betale inden 8 dage. Er det skyldige beløb ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra aktiviteter under klubben og eventuelt slette vedkommende som medlem.
Er et medlem slettet som medlem p.g.a. kontingentrestance, kan det kun genoptages i klubben mod betaling af det skyldige beløb samt et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 
§ 6
Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved at det står på forsiden af klubbens hjemmeside www.hkegene.dk, samt på de sociale medier bl.a. facebook med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt formuleret være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget og valgbar er alle medlemmer, der på valgdagen er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance.
 
§ 7
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Hvor der ved afstemninger i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ansvarlig i forhold til klubbens vedtægter og til generalforsamlingsbeslutninger.
Bestyrelsen og klubbens øvrige medlemmer hæfter ikke for klubbens passiver.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der varetager midlertidige eller permanente opgaver. Sådanne udvalgs sammensætning fastsættes en gang om året på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Eventuelle ændringer i udvalgenes sammensætning skal bekræftes af bestyrelsen. 
 
§ 8
Klubbens regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni.
 
 
§ 9
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 10
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-3 menige medlemmer. Medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i henhold til § 15. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.
Hvis et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, som på generalforsamlingen fik flest stemmer og bestyrelsen konstituerer sig på ny. En suppleants indtræden i bestyrelsen skal altid bekræftes på førstkommende generalforsamling, også selv om det udgåede bestyrelsesmedlems valgperiode ikke er udløbet.
 
§ 11
Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
Valg til suppleant: Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Suppleanten supplerer kun i det år vedkommende er valgt. Herefter vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
Valg til revisorer: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Ved stemmelighed, som har afgørende betydning for valg til bestyrelsen og revisorer eller rækkefølgen af suppleanter, foretages bundet omvalg (mellem de kandidater, der har lige mange stemmer).
Er der også ved det bundne omvalg stemmelighed foretager dirigenten lodtrækning.
 
§ 12
Kassereren skal senest den 15. september, fremlægge regnskabet og samtlige bilag for revisorerne, som skal gennemgå regnskabet og kontrollere, at regnskabet er i overensstemmelse med vedstående vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger og almindelige regnskabsregler.
Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen med revisorernes godkendelsespåtegning og eventuelle bemærkninger.
 
§ 13
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Undtaget dog bestemmelserne i § 17 og § 18.
 
§ 14
Valghandlinger og afstemninger på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning, dog skal de altid foretages skriftligt, hvis et stemmeberettiget medlem måtte fremsætte begæring om dette.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 15
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4.      Behandling af indkomne forslag.
5.      Valg til bestyrelse og 1 suppleanter som anført i § 11.
6.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7.      Eventuelt.
 
§ 16
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen træffer beslutning om dette, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom ledsaget af dagsorden til bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at anmodningen herom er tilgået bestyrelsen og med de ovennævnte regler for varsling og annoncering.
 
§ 17
Ændring af nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 
§ 18
Ophævelse af klubben kan kun ske ved at 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 8 dages mellemrum vedtager ophævelsen. En sådan ophævelse kræver minimum 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer på begge generalforsamlinger.
I tilfælde af klubbens ophævelse tilfalder evt. aktiver børne- og ungdomsarbejdet i lokalområdet efter den sidste generalforsamlingsbeslutning.
 
 
Ovenstående vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. april 2001.
 
 
§´erne 1, 4, 10, 11 og 15 er ændret på den ordinære generalforsamling den 30. april 2008.
§´erne 10 og 11 er ændret på den ordinære generalforsamling den 28. april 2010.
§ 6 er ændret på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016.
§'erne 6 og 8 er ændret på den ordinære generalforsamling den 23. august 2021
§18 er ændret på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2022.
§7, 11 og 12 er ændret på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2023.
Back to top